Aktualności

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

  1. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 147/18 (AM-2), obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,0568ha położona w Kłodzku przy ul. Rodzinnej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00070022/0

  Cena wywoławcza: 42 300,00 złotych netto + VAT

  (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych)

  Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty wyceny, sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu w księdze wieczystej.

  Wadium – 2 115,00zł; minimalne postąpienie przetargowe – 423,00zł

  1. zbycie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 490/11 (AM-10), obręb Centrum o powierzchni 0,1245ha położona w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00073959/8

  Cena wywoławcza: 90 000,00 złotych netto + VAT

  (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

  Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty wyceny, sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu w księdze wieczystej.

  Wadium – 4 500,00zł; minimalne postąpienie przetargowe – 900,00zł

  1. zbycie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 490/58, 490/59 (AM-102), obręb Centrum o powierzchni 0,0796ha (490/58 – 0,0277ha, 490/59 – 0,0519ha) położone w Polanicy-Zdroju przy ul. Zwycięzców, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00073955/0

  Cena wywoławcza: 55 000,00 złotych netto + VAT

  (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych)

  Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty wyceny, sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu w księdze wieczystej.

  Wadium – 2 750,00zł, minimalne postąpienie przetargowe – 550,00zł

   

  Więcej informacji w zakładce Przetargi (lokale,działki)

 • Informacja

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com