Klauzula informacyjna

Informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kłodzku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kłodzku przy ul. Stanisławy Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko,

NIP 883-000-35-52
REGON 000492960
KRS 0000103207
kontakt : 
telefon 74/865-44-10 
mail: sekretariat@sm.klodzko.pl


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla realizacji celów określonych w Statucie, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie Prawo spółdzielcze związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com