Telefony

SEKRETARIAT (pok. nr 5)

tel. 74-865-44-10
VoIP 74-660-43-18  74-660-43-19

ZARZĄD

Prezes Zarządu (kontakt przez sekretariat) 74-865-44-10
Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych - Gł. Księgowy 74-865-44-13
Zastępca Prezesa ds. gospodarki zasobami 74-865-44-14

DZIAŁ WINDYKACJI (pok. nr 1) 74-865-44-34
Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaległościami w opłatach z tytułu czynszu, najmu i za garaże, prowadzenia banku mieszkań.
  
INFORMATYK (pok. nr 2) 74-865-44-24

Sprawy związane z Platformą Wymiany Informacji oraz stroną internetową Spółdzielni.

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

(pok. nr 3) 74-865-44-31
Kredyty, rozliczenia z tytułu wkładów.

(pok. nr 4) 74-865-44-30
Rozliczenia podatków, sporządzanie deklaracji do ZUS i US, rozliczanie kosztów działalności Spółdzielni.

(pok. nr 10) 74-865-44-32 oraz 74-865-44-36
Informowanie o wysokości opłat, ustalanie sald rozliczeniowych z mieszkańcami, dodatki mieszkaniowe, obsługa informatyczna płatności masowych, ubezpieczenia, zakładanie konta PWI .

DZIAŁ ORGANIZACYJNY (pok. nr 6) 74-865-44-15

Prowadzenie spraw kadrowych, obsługa i przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, uchwały.

DZIAŁ REMONTÓW

(pok. nr 9) Kierownik działu remontów 74-865-44-26
Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zadaniami w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych, nadzór nad pracownikami podległymi w dziale remontów.

(pok. nr 7) sprawy budowlane 74-865-44-23
Organizacja i nadzór przeglądów budowlanych i kominiarskich, instalacje elektryczne, zlecanie i nadzór budowlanych prac remontowych, przyjmowanie uwag i interwencji lokatorów w zakresie budowlanym.

(pok. nr 8) sprawy instalacyjne 74-865-44-21
Prowadzenie całokształtu spraw związanych z instalacjami: wod.-kan, gazową, dźwigi osobowe, plombowanie i wymiana wodomierzy, instalacja centralnego ogrzewania.

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI

(pok. nr 11) gospodarka zasobami 74-865-44-33
Prowadzenie całokształtu spraw związanych z członkostwem, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, darowizną lokali mieszkalnych, użytkowych, uwłaszczanie, ewidencja ilości osób w lokalach, najem, dzierżawa, reklama, przetargi na zbycie, najem i dzierżawę lokali, zaświadczenia dla banków i notariusza o niezaleganiu w opłatach.

(pok. nr 13) eksploatacja zasobów 74-865-44-22
Nadzór nad pracą konserwatorów; utrzymanie czystości i zieleni; wycinka i przycinka drzew; przyjmowanie i zgłoszenia dotyczące stanu drzew i ew. zagrożeń z nimi związanych; deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja; domofony; pomieszczenia wspólnego użytku; piwnice; nadzór nad przestrzeganiem "Regulaminu porządku domowego"; place zabaw; drogi i chodniki; oznakowanie; instalacja TV i internetowa, wywóz nieczystosci stałych, spory sąsiedzkie, komunikaty i ogłoszenia dla mieszkańców.

 

DZIAŁ ROZLICZEŃ MEDIÓW (pok. nr 12) 74-865-44-20
prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami: zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu; podzielniki kosztów centralnego ogrzewania (montaż, uszkodzenie, przewieszenia)

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com