Aktualności

 • Komunikat

 • Ogłoszenie - przeglądy gazowe

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczęły się przeglądy instalacji gazowej w Państwa mieszkaniach.

   

  Harmonogram najbliższych przeglądów:

  29.05 - 02.06.2023 r. - Polanica Zdrój całe zasoby

  03.06.2023 r. - Ołdrzychowice Kłodzkie całe zasoby

  12.06 -23.06.2023 r. - ul. Spółdzielcza (wszystkie numery) - Kłodzko

   

  Telefon kontaktowy firmy dokonującej przeglądy: 693 389 517

 • Zawiadomienie o uchwaleniu regulaminu

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w dniu 16.05.2023 r. podjęła uchwałę nr 14/2023 w sprawie: uchwalenia regulaminu rozliczania kosztów: energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, zimnej wody i gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

  Regulamin będzie obowiązywał:

  • W części dotyczącej rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, zimnej wody, gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych od dnia 1 lipca 2023 r.;
  • W części dotyczącej rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania od dnia 1 czerwca 2023 r., tj. od początku sezonu rozliczeniowego 2023/2024, rozpoczynającego się w dniu 1 czerwca 2023 r.

  Regulamin dostępny w zakładce Regulaminy obowiązujące - kliknij tutaj aby otworzyć regulamin   

 • Zawiadomienie o WZ w dniu 17 czerwca 2023 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając w oparciu o art. 39 – 42 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 32 – 33 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu  17 czerwca  2023r. (sobota) w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Bohaterów Getta 22 w Kłodzku (duży budynek – aula na I piętrze)  Rozpoczęcie obrad - godz. 900.

  Proponowany porządek obrad:

  1.       Otwarcie zebrania.

  2.       Odczytanie listy pełnomocnictw.

  3.       Wybór prezydium zebrania.

  4.       Informacja o sposobie przeprowadzenia obrad.

  5.       Przyjęcie porządku obrad.

  6.       Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wniosków.

  7.       Stwierdzenie prawomocności zebrania – odczytanie protokołu.

  8.       Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022 - dyskusja.

  9.       Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 - dyskusja.

  10.    Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych - dyskusja.

  11.    Podjęcie uchwał w sprawach :

         1)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,

         2)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,

         3)       zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,

         4)       udzielenia absolutorium członkom zarządu,

         5)       przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2022,

         6)       wniosków polustracyjnych,

         7)       oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć w 2023roku.

  12.    Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej.

  13.    Wolne wnioski i informacja w sprawie realizacji wniosków.

  14.    Przedstawienie wniosków złożonych do Walnego Zgromadzenia.

  15.    Zamknięcie obrad.

  UWAGA!!!

  W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Jednocześnie informujemy, że członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą do wglądu od dnia 02.06.2023r. po godz. 1200 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, ul. Walasiewiczówny 4 oraz budynku administracyjnym Spółdzielni ul. Łąkowa 23 w Polanicy–Zdroju, jak również na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.klodzko.pl.

  Członkowie Spółdzielni zainteresowani otrzymaniem w formie papierowej: sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2022  oraz opinii i raportu Biegłego Rewidenta proszeni są o złożenie w siedzibie Spółdzielni pisemnego wniosku w tej sprawie.

 • Ogłoszenie o przeglądach gazowych

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego rozpoczną  się przeglądy instalacji gazowej w Państwa mieszkaniach.

  Harmonogram najbliższych przeglądów zostanie umieszczony ( wkrótce) na stronie internetowej Spółdzielni oraz klatkach schodowych Państwa budynków.

 • kliknij aby powiększyć

  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku informuje

  Policjanci przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przypominają o zachowaniu ostrożności w kontaktach z obcymi, a w szczególności z osobami, które wpuszczamy do naszych domostw. Z opowieści znane są Państwu metody działania niektórych oszustów, którzy wchodzą do naszego mieszkania podając się za pracowników instytucji, przedstawicieli różnych zawodów lub za członków rodziny. 

  Kłodzka Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze, samotnie mieszkające. Prosimy o to, aby nie ufać nieznajomym i pod żadnym pozorem nie wpuszczać ich do mieszkań, nic od nich nie kupować i nie przekazywać im pieniędzy. 

  Zdarza się, że dzwoni oszust z informacją, że z konta podjęto próbę przeprowadzenia nieautoryzowanej transakcji. W związku z zaistniałą sytuacją  na prośbę rozmówcy podającego się za przedstawiciela banku  osoba podaje  login i hasło do swojego konta. Wówczas oszust posiadając dane  może zaciągnąć  pożyczkę lub dokonywać transakcji z konta swojej ofiary.

  Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, że  pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, a także  kodu autoryzacyjnego. Ponadto nie polecają instalowania jakichkolwiek aplikacji, z której mogą wykonywać operacje na koncie klienta. O tego rodzaju  próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast powiadomić bank i Policję.

  Źródło: https://klodzko.policja.gov.pl/dkl/aktualnosci/bieza/89976,Policjanci-przypominaja-o-zachowaniu-zasad-bezpieczenstwa.html

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com