Aktualności

 • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 8 czerwca 2024 r.

  ZAWIADOMIENIE

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, działając w oparciu o art. 39 – 42 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz   art. 32 – 33 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu  8 czerwca  2024r. (sobota) w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Bohaterów Getta 22 w Kłodzku (duży budynek – aula na I piętrze)  Rozpoczęcie obrad - godz. 900.

  Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie zebrania.
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Wybór prezydium zebrania.
  4. Informacja o sposobie przeprowadzenia obrad.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wniosków.
  7. Stwierdzenie prawomocności zebrania – odczytanie protokołu.
  8. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 - dyskusja.
  9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 - dyskusja.
  10. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych - dyskusja.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
  • udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023,
  • przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  • wniosków polustracyjnych,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości spółdzielczych:
  • lokalu użytkowego nr A1 o pow. 41,50 m², położonego w Kłodzku przy ul. Rodzinnej nr 86,
  • lokalu użytkowego nr A2 o pow. 28,87 m², położonego w Kłodzku przy ul. Rodzinnej nr 86,
  • działki niezabudowanej nr 5/43 AM-1 ob. Nowe Miasto o pow. 799 m2, położonej w Kłodzku przy ul. Wiosennej,
  • działki zabudowanej nr 2/53 AM-3 obręb Nowe Miasto o pow. 183 m2, położonej w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej,
  • działek niezabudowanych powstałych w wyniku podziału działki nr 2/54 AM-3 obręb Nowe Miasto o pow. 4.746 m2, położonych w Kłodzku przy ul. Spółdzielczej 1,3,5.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej.
  14. Wolne wnioski i informacja w sprawie realizacji wniosków.
  15. Przedstawienie wniosków złożonych do Walnego Zgromadzenia.
  16. Zamknięcie obrad.

  UWAGA!!!

  W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Jednocześnie informujemy, że członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą do wglądu od dnia 24.05.2024r. po godz. 1200 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, ul. Walasiewiczówny 4 oraz budynku administracyjnym Spółdzielni ul. Łąkowa 23 w Polanicy–Zdroju, jak również na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.klodzko.pl. Członkowie Spółdzielni zainteresowani otrzymaniem w formie papierowej: sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2023  oraz opinii i raportu Biegłego Rewidenta proszeni są o złożenie w siedzibie Spółdzielni pisemnego wniosku w tej sprawie.

 • Komunikat o zakończeniu sezonu grzewczego

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku uprzejmie informuje, że w dniu 29.04.2024 roku nastąpiło zakończenie sezonu grzewczego 2023/2024.

  Wobec powyższego prosimy o otwarcie głowic zaworów termostatycznych na maximum i pozostawienie ich w takim położeniu do momentu rozpoczęcia następnego sezonu grzewczego.

  Przypominamy, że wszystkie prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania dokonywane przez mieszkańców muszą być zakończone do dnia 31.08.2024 roku.

   

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku

  ul. Walasiewiczówny 4

  57-300 Kłodzko

  ogłasza przetarg nieograniczony na :

  Remont chodnika wewnątrz osiedla przy ul. Dąbrówki Dz 102/11 w Kłodzku

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego określonym w „Regulaminie zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku”

  (uchwała Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku nr 17/2012
  z dnia 19 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami )

  Więcej informacji w zakładce Przetargi( remonty, usługi)

 • Zawiadomienie o uchwaleniu regulaminu

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w dniu 16.05.2023 r. podjęła uchwałę nr 14/2023 w sprawie: uchwalenia regulaminu rozliczania kosztów: energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, zimnej wody i gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.

  Regulamin będzie obowiązywał:

  • W części dotyczącej rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, zimnej wody, gazu w lokalach oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych od dnia 1 lipca 2023 r.;
  • W części dotyczącej rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania od dnia 1 czerwca 2023 r., tj. od początku sezonu rozliczeniowego 2023/2024, rozpoczynającego się w dniu 1 czerwca 2023 r.

  Regulamin dostępny w zakładce Regulaminy obowiązujące - kliknij tutaj aby otworzyć regulamin   

 • kliknij aby powiększyć

  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku informuje

  Policjanci przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przypominają o zachowaniu ostrożności w kontaktach z obcymi, a w szczególności z osobami, które wpuszczamy do naszych domostw. Z opowieści znane są Państwu metody działania niektórych oszustów, którzy wchodzą do naszego mieszkania podając się za pracowników instytucji, przedstawicieli różnych zawodów lub za członków rodziny. 

  Kłodzka Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze, samotnie mieszkające. Prosimy o to, aby nie ufać nieznajomym i pod żadnym pozorem nie wpuszczać ich do mieszkań, nic od nich nie kupować i nie przekazywać im pieniędzy. 

  Zdarza się, że dzwoni oszust z informacją, że z konta podjęto próbę przeprowadzenia nieautoryzowanej transakcji. W związku z zaistniałą sytuacją  na prośbę rozmówcy podającego się za przedstawiciela banku  osoba podaje  login i hasło do swojego konta. Wówczas oszust posiadając dane  może zaciągnąć  pożyczkę lub dokonywać transakcji z konta swojej ofiary.

  Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, że  pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, a także  kodu autoryzacyjnego. Ponadto nie polecają instalowania jakichkolwiek aplikacji, z której mogą wykonywać operacje na koncie klienta. O tego rodzaju  próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast powiadomić bank i Policję.

  Źródło: Policjanci-przypominaja-o-zachowaniu-zasad-bezpieczenstwa.html

 • Informacja dotycząca członkostwa

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku informuje, że osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu mogą uzyskać członkostwo w Spółdzielni poprzez złożenie deklaracji dostępnej na stronie internetowej w zakładce Druki do pobrania -Członkostwo.

  Uzyskanie członkostwa jest bezpłatne. Po uzyskaniu członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej nastąpi zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com